Gezinstherapie

Gezinstherapie is een specifieke vorm van psychotherapie gericht op problematische gezinsrelaties. In deze therapie kunnen gesprekken plaatsvinden met een of meer belangrijke personen uit de omgeving waarvan iemand deel uitmaakt. Vaak zijn dit de gezinsleden, maar het kan ook gaan om grootouders of leerkrachten die een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van de problemen.

Deze therapie kan ook heel goed naast een andere vorm van therapie plaatsvinden.

Wanneer gezinstherapie?

Wanneer de problemen in een gezin ernstig of langdurig zijn, kan dit te veel worden voor een of meer gezinsleden. Angsten, depressie of gedragsproblemen kunnen hierdoor ontstaan. Gezinstherapie helpt om deze problemen aan te pakken.

Gezinstherapie is er ook voor jou als er verschillende klachten zijn in jouw gezin, je ontevreden bent met de gang van zaken in je gezinssituatie én je er samen iets aan wilt doen. Vaak is er een bepaald moment dat problemen zichtbaar worden. Bijvoorbeeld tijdens faseovergangen; zoals kind wisselt van school, kind gaat uit huis, ouders wisselen van baan. Daarnaast ontstaan veelal uitdagingen door de hoge heersende verwachtingen per gezinslid: Beide ouders werken, één-oudergezinnen of samengestelde gezinnen. Kinderen en ouders ervaren hierdoor meer druk. Gevolg hiervan kan zijn minder tijd of begrip voor elkaar, conflicten en verwijdering.

Ook gesprekken n.a.v. van scheiding tussen ouders is bekend bij Praktijk Bogaard. Door een scheiding kunnen problemen ontstaan tussen ouder en kind. Hiervoor kunnen jullie ook terecht bij gezinstherapie.

Hoe verloopt gezinstherapie?

De therapie bestaat uit gesprekken met mij, Esther Bogaard. Ik nodig de betrokkenen uit voor een eerste gesprek. Na de intake bespreken we de doelstellingen en wie jullie bij de therapie willen betrekken.

In de gesprekken bespreken we de problemen en zoeken we samen naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Tijdens de therapie worden de gezinsleden zich bewust van onderlinge reacties op elkaar en komt er begrip voor de invloed die zij op anderen hebben. Daarnaast is huiswerk soms van toepassing. Dit om bijvoorbeeld uit te proberen hoe het gaat als je bepaalde dingen anders doet dan voorheen. In de sessie daarna worden de ervaringen hierover gedeeld. Op deze manier werken we steeds verder toe naar de eerder opgestelde doelstellingen.

Natuurlijk is de belangrijkste doelstelling om de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Vaak ontstaat dit door ander gedrag van de gezinsleden naar elkaar toe. Ook komt er veelal een andere visie op de problemen. Jullie zullen merken dat sommige problemen direct opgelost worden met gezinstherapie en in andere situaties worden handvatten gegeven waardoor jullie zelf de oplossing vinden.

Hoelang duurt gezinstherapie?

De duur van gezinstherapie is per gezin verschillend en er is dus geen standaard aantal sessies aan te raden. Na de intake worden er een aantal sessies vastgesteld. Daarna bekijken we of dit genoeg is. Een gesprek zelf duurt meestal een uur tot anderhalf uur. Vaak zijn de gesprekken in het begin om de twee weken en wanneer het beter gaat is er een langere tussentijd.

Bekijk hier wat de kosten en vergoedingen zijn voor gezinstherapie.

Maak een afspraak met therapeut Esther Bogaard:

Mail emibogaard@praktijkbogaard.nl of bel 0515-418515