EMDR cursus

EMDR is een effectieve en, mits goed toegepast, breed inzetbaar instrument in de behandeling van onze cliënten / patiënten. De EMDR cursus wordt door Pieter-Jan Bogaard aan zorgprofessionals gegeven, met als doel deze behandelmethode op een verantwoorde manier snel en efficiënt in te kunnen zetten. De lange wachtlijsten in de GGZ en de daardoor aanhoudende klachten hebben de inspiratie gevormd voor deze cursus.

De EMDR basiscursus heeft als doel de zorgprofessional te leren wanneer EMDR ingezet kan worden als behandelmethode, voor welke indicaties EMDR ingezet kan worden, hoe EMDR adequaat en doelgericht ingezet kan worden en wat de te verwachten effecten en neveneffecten kunnen zijn.
De zorgprofessional wordt geschoold in de theoretische achtergrond van EMDR en diverse angststoornis waaronder enkelvoudige PTSS. Hij/zij leert de techniek adequaat uit te voeren en zal worden getoetst op theoretische kennis en praktische vaardigheden.

Voor de verpleegkundig Specialist en de (BIG geregistreerde) POH-GGZ:

De cursus duurt 4 dagen. De eerste 2 bestaan hoofdzakelijk uit theorie en het aanleren van vaardigheden. De 3e en de 4e dag staan in het teken van supervisie op de huiswerkopdrachten en verdere theoretische verdieping.
(geaccrediteerd met 24 punten door de V&VN voor de Verpleegkundig Specialist)

Zie ook mijn artikeltje op LinkedIn.

Of schrijf je direct in via: PE-online.

Voor verloskundigen:

Verloskundigen met BIG registratie, aantoonbare affiniteit voor coaching en interesse in het behandelen van bevallingsangst en enkelvoudig bevallingstrauma kunnen zich inschrijven voor de EMDR cursus.De EMDR is cursus geaccrediteerd door de KNOV met 34 punten (16 bij- en nascholing, 18 overige deskundigheidsbevordering).
Ook deze cursus duurt 4 dagen, waarbij er naast de EMDR uitgebreid aandacht is voor psychopathologie, die in de verloskundigepraktijk voor kan komen.

Inschrijving kun alleen in overleg met P.J. Bogaard plaatsvinden, aangezien de groepsgrootte bepalend is voor het door kunnen laten gaan van de cursus.

Supervisie:
De tweede helft van de cursus is er sprake van intensieve inter- en supervisie. Het advies is om na de cursus deel te nemen aan zowel intervisie, als supervisie. Voor supervisie kan de deelnemer contact opnemen.

Vereisten voor deelname aan de opleiding:
BIG-registratie
Minimaal 16 uur werkzaam in de patiëntenzorg
Minimaal 2 jaar ervaring

 

Algemene voorwaarden

Wettelijke bedenktermijn voor het cursusaanbod van Praktijk Bogaard bij online inschrijving via PE-online of rechtstreeks via de mail van Praktijk Bogaard
Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van ontvangst van ontbindingsbrief of de e-mail van de Opdrachtgever.

Voor opleidingen, cursussen, trainingen en toetsen met open inschrijving

  • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van brief of de e-mail van de Opdrachtgever.
  • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/toets is de Opdrachtgever aan Praktijk Bogaard €55,00 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt verrekend met het reeds betaalde bedrag en het restant wordt teruggestort.
  • Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training/toets of tijdens de opleiding/cursus/training/toets is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
  • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training/toets en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Praktijk Bogaard hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan Praktijk Bogaard €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training/toets en Praktijk Bogaard kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan Praktijk Bogaard €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Een door de Opdrachtgever voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van Praktijk Bogaard, mits Praktijk Bogaard hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Praktijk Bogaard. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Praktijk Bogaard bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.