EMDR cursus

EMDR is een effectieve en, mits goed toegepast, breed inzetbaar instrument in de behandeling van onze cliënten / patiënten. De EMDR cursus wordt door Pieter-Jan Bogaard aan zorgprofessionals gegeven, met als doel deze behandelmethode op een verantwoorde manier snel en efficiënt in te kunnen zetten. De lange wachtlijsten in de GGZ en de daardoor aanhoudende klachten hebben de inspiratie gevormd voor deze cursus.

De EMDR basiscursus heeft als doel de zorgprofessional te leren wanneer EMDR ingezet kan worden als behandelmethode, voor welke indicaties EMDR ingezet kan worden, hoe EMDR adequaat en doelgericht ingezet kan worden en wat de te verwachten effecten en neveneffecten kunnen zijn.
De zorgprofessional wordt geschoold in de theoretische achtergrond van EMDR en diverse angststoornis waaronder enkelvoudige PTSS. Hij/zij leert de techniek adequaat uit te voeren en zal worden gevraagd video’s in te brengen.

De EMDR cursus voor de verpleegkundig Specialist:
De cursus (geaccrediteerd met 24 punten door de V&VN) duurt 4 dagen. De eerste 2 bestaan hoofdzakelijk uit theorie en het aanleren van vaardigheden. De 3e en de 4e dag staan in het teken van supervisie op de huiswerkopdrachten en verdere theoretische en praktische verdieping.

Daarbij is er aandacht voor diverse toepassingsgebieden specifiek op het terrein van de Verpleegkundig Specialist.

Het doel van de cursus is de VS zodanig op te leiden dat hij / zij na de cursus zelfstandig EMDR in de dagelijkse praktijk kan inzetten waar nodig en mogelijk is, denk hierbij aan enkelvoudig trauma en diverse angststoornissen.
Het indicatie gebied voor EMDR wordt breed onderzocht en dit heeft recent geleid tot een uitbreiding van de te behandelen stoornissen. Na de cursus kent de VS het theoretisch kader van EMDR, weet de VS voor welke indicaties EMDR geschikt is, wat de mogelijke effecten en neveneffecten zijn, hoe EMDR in te passen is in een breder behandelaanbod en kent hij / zij verschillende manieren om tot ‘target’ selectie te komen.

Tijdens de cursus wordt de VS gevraagd te reflecteren op de leerstof en voorbeelden uit de praktijk in te brengen. De scholing wordt na afloop van iedere cursusdag schriftelijk geëvalueerd.

Het advies is om na de cursus nog wel EMDR supervisie te volgen.

De cursus kost € 1050,- voor 4 cursusdagen: Dit is inclusief syllabus, koffie/thee, versnaperingen en een heerlijke lunch.

Cursus data:
Januari 2021 cursus (woensdag 13 en donderdag 14 januari, woensdag 3 maart en woensdag 14 april 2021) : vol
Juni 2021 cursus (2 en 3 juni, 8 september en 13 oktober 2021) : vol
September 2021 cursus (22 en 23 september, 10 november 2021 en 12 januari 2022) : ruimte

Zie ook mijn artikel op LinkedIn.

Of schrijf je direct in via: PE-online.

Voor de (BIG geregistreerde) POH-GGZ:
De cursus duurt 4 dagen. De eerste 2 bestaan hoofdzakelijk uit theorie en het aanleren van vaardigheden. De 3e en de 4e dag staan in het teken van supervisie op de huiswerkopdrachten en verdere theoretische en praktische verdieping.

 

 

EMDR verdiepingscursus:

Deze cursus gaat verder in op de werkgeheugentheorie en de daarmee samenhangende mogelijk binnen het EMDR protocol. Ook worden er verschillende interventies besproken en geoefend die het EMDR proces kunnen bevorderen, versnellen, of vlot trekken.

Naast specifiek op EMDR gerichte technieken is er aandacht voor diverse vormen van inventarisatie van de klachten en leren de deelnemers de mogelijk plaats van EMDR binnen bijvoorbeeld schematherapie.

De VS leert de techniek adequaat uit te voeren en zal worden getoetst op theoretische kennis en praktische vaardigheden.

De cursus bestaat uit 3 dagen. De eerste dag hoofdzakelijk theorie en het aanleren van vaardigheden. De 2een de 3e dag staan in het teken van supervisie op de huiswerkopdrachten en verdere theoretische verdieping.

De kosten voor 3 dagen inclusief lunch en syllabus bedragen € 800,-

Cursus Data verdiepingscursus:

25 november 2020, 20 januari en 10 maart 2021 : vol
7 april, 19 mei en 30 juni 2021 : ruimte

Inschrijven kan via: PE-online

Supervisie:
De tweede helft van de cursus is er sprake van intensieve inter- en supervisie. Het advies is om ook na de cursus deel te nemen aan zowel intervisie, als supervisie. Voor supervisie kan de deelnemer contact opnemen.

Vereisten voor deelname aan de opleiding:
BIG-registratie
Minimaal 16 uur werkzaam in de patiëntenzorg
Minimaal 2 jaar ervaring

 

Algemene voorwaarden

Wettelijke bedenktermijn voor het cursusaanbod van Praktijk Bogaard bij online inschrijving via PE-online of rechtstreeks via de mail van Praktijk Bogaard
Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van ontvangst van ontbindingsbrief of de e-mail van de Opdrachtgever.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen 

  • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van inschrijving. Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling.
  • Er geldt een minimum aantal deelnemers voor de cursus, bij onvoldoende deelnemers wordt de cursus geannuleerd.
  • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van brief of de e-mail van de Opdrachtgever.
  • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training/toets is de Opdrachtgever aan Praktijk Bogaard €55,00 administratiekosten verschuldigd. Dit wordt verrekend met het reeds betaalde bedrag en het restant wordt teruggestort.
  • Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training/toets of tijdens de opleiding/cursus/training/toets is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
  • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training/toets en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Praktijk Bogaard hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan Praktijk Bogaard €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training/toets en Praktijk Bogaard kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan Praktijk Bogaard €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Een door de Opdrachtgever voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van Praktijk Bogaard, mits Praktijk Bogaard hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld. Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Praktijk Bogaard. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Praktijk Bogaard bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.